Svar på spørgsmål fra Folketingets Kulturudvalg vedrørende mediernes lønninger

Henvendelsen fra Kulturudvalget:

17. august 2017
Jour.nr.: MEST30.2015-0020

Høring vedrørende oplysninger om lønningerne på chefniveau Folketingets Kulturudvalg har den 7. august 2017 udbedt sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål (KUU alm. del, spørgsmål 206):

Ministeren bedes indhente oplysninger om lønningerne på chefniveau (direktør, direktion, chefredaktør, redaktør o.l.) i alle medier, som modtager tilskud fra skatteyderne, herunder med angivelse af hvilke medier som afviser at udlevere disse oplysninger.”

Til brug for ministerens besvarelse til Folketingets Kulturudvalg, skal Slots- og Kulturstyrelsen anmode JP/Politikens Hus A/S om oplysninger om lønningerne på chefniveau på de nyhedsmedier, for hvilke JP/Politikens Hus A/S modtager redaktionel produktionsstøtte.

Oplysningerne bedes indsat i vedhæftede regneark.

Vejledning til udfyldelse af regneark

Slots- og Kulturstyrelsen anmoder om, at I så vidt muligt svarer per enkeltstilling i det vedhæftede regneark.

• Det vedhæftede regneark kan tilpasses efter behov i forhold til tilskudsmodtagers organisation mv. I er velkomne til at bruge kommentarfeltet længst til højre for at forklare særlige forhold gældende for nyhedsmediet/virksomheden. Såfremt en stilling vedrører flere nyhedsmedier, kan I med fordel angive det i kommentarfeltet.

• Beløb bedes angivet fuldt ud og på årsbasis, dvs. en årsløn på 1,2 mio. kr. skrives 1.200.000.

• Med årlig løn forstås her fast løn, variable løndele inkl. bonus og værdi af evt. optioner, pension samt værdien af andre goder.

• Ved direktion forstås virksomhedens øverste ledelseslag, tegningsberettigede såvel som andre.

• Hvis flere nyhedsmedier i samme virksomhed har samme administrerende direktør/direktion, angives disses fulde lønninger for hvert af de pågældende nyhedsmedier.

• Såfremt en redaktør også bestrider en direktionspost angives denne i udgangspunktet under direktionen; beskriv da dette i kommentarfeltet.
• Navngiv venligst dokumentet med virksomhedens (tilskudsmodtagers) navn.

Frist for indsendelse af oplysninger

I bedes venligst indsende det udfyldte regneark til Slots- og Kulturstyrelsen – mediestotte@slks.dk - senest den 31. august 2017.

Såfremt styrelsen ikke modtager oplysningerne inden fristens udløb, vil det indgå i ministerens besvarelse, at oplysningerne ikke er modtaget.

Såfremt I ikke ønsker at afgive oplysninger om lønninger, bedes I oplyse styrelsen herom per mail.

Vi gør opmærksom på, at oplysningerne vil indgå i ministerens besvarelse til Folketingets Kulturudvalg.

Med venlig hilsen
Theresa Anh Nguyen
Fuldmægtig, Medier

 

Svar fra JP/Politikens Hus:

30. august 2017

Kære Theresa Anh Nguyen,

Tak for dine mails til Politiken, Ekstra Bladet, Jyllands-Posten, Finans og WatchMedier vedrørende oplysninger om lønninger i virksomheder, der modtager tilskud fra skatteyderne. Jeg besvarer hermed henvendelsen på vegne af alle.

Vi antager, at oplysningerne ønskes indsamlet på grund af debatten om cheflønningerne i Danmarks Radio. I JP/Politikens Hus går vi ind for åbenhed. Men i dette tilfælde er det både meningsløst og uhensigtsmæssigt.

Meningsløst, fordi man sammenligner licensfinansierede medier med private. Licensfinansierede medier som Danmarks Radio har deres indtægter sikret og skal alene holde hus med udgifterne. Private medier skal både skabe indtægter og tilpasse omkostningerne til indtægterne. Derfor er en sammenligning meningsløs. Ikke mindst fordi indtægter faktisk er hovedproblemet for private medier i disse år.

Uhensigtsmæssigt, fordi de private medier ikke alene konkurrerer med hinanden, men også med Danmarks Radio. ”Vi skal huske, at Danmarks Radio også konkurrerer med en masse andre medieinstitutioner”, som bestyrelsesmedlem i Danmarks Radio, Dennis Nørmark understregede i Ekstra Bladet 18. august 2017. JP/Politikens Hus har de seneste år måttet se adskillige, højt kvalificerede medarbejdere forlade os til fordel for højere lønninger i Danmarks Radio.

JP/Politikens Hus opfylder alle oplysningsforpligtelser til punkt og prikke. Direktionens og bestyrelsens samlede vederlag fremgår således af selskabets årsrapport. For 2016 var direktionens samlede vederlag 13,8 millioner kroner, mens bestyrelsens samlede vederlag var 3,1 mio. kroner.

Vi anerkender dog ønsket om at undersøge forholdet mellem de private mediers redaktionelle omkostninger og mediestøtten. Og vi kan oplyse, at de fem medier i JP/Politikens Hus i 2017 har modtaget 59 mio. kroner i redaktionel produktionsstøtte på baggrund af redaktionelle omkostninger i 2015 på i alt 462 mio. kr., heraf redaktionelle lønomkostninger på 414 mio. kroner, hidrørende fra 663 redaktionelle årsværk.

Skulle Folketinget beslutte sig for krav om øget transparens, når det gælder støttemodtagende mediers omkostninger, imødekommer vi selvsagt dem.

Vi vil sætte pris på, at vores svar i form af dette brev tilgår såvel Kulturministeren som Folketingets Kulturudvalg.

Bedste hilsener

Stig Ørskov
Adm. direktør
JP/Politikens Hus