Regnskabsmeddelelse 2009

Overskud i JP/Politikens Hus
Koncernen har i 2009 et positivt resultat før skat på 70 mio. kroner. Det er en fremgang på 239 mio. kroner i forhold til året før, til trods for en samlet omsætningsreduktion på 8 pct. som følge af lavkonjunkturen. Resultatet er tilfredsstillende i lyset af årets begivenheder.

JP/Politikens Hus koncernregnskab for 2009 er præget af fire væsentlige begivenheder:
omsætningstilbagegang som følge af lavkonjunkturen, betydelige omkostninger til lukning af trykkerivirksomhed som led i en samlet rationaliseringsplan for koncernens trykkeristruktur, og omkostninger i forbindelse med en generel strukturtilpasning af koncernen, herunder ved afhændelse og lukning af aktiviteter, som ikke ligger i direkte forlængelse af vore primære forretningsområder. Koncernen har desuden afholdt betydelige omkostninger til sikkerhed. Den samlede omkostningseffekt i 2009 af rationaliseret trykstruktur, strukturtilpasning af virksomheden og øget sikkerhed er knap 50 mio. kroner.

Hoved- og nøgletal     
20092008200720062005
Hovedtal – mio. kr.
Nettoomsætning3.2723.5563.660 3.5033.342
EBITDA160123-26207337
EBIT32-130-147 91230
Resultat før skat70 -169-134 112233
Årets resultat40-136-10475167
Egenkapital718 686 833 943877
Balancesum1.750 1.8301.9792.0581.892
Pengestrømme fra driftsaktivitet27178 35 162235
Pengestrømme fra investering-111 -143-92-139-93
Forskydning likvider159 -64 -65-44128
Nøgletal - %
Overskudsgrad 1,0 -3,6-4,0 2,66,9
Egenkapitalforrentning5,7-17,9-11,8 8,3 20,9
Egenkapitalandel41,137,5 42,1 45,8 46,3
Antal
Antal medarbejdere 2.530 2.900 2.915 2.630 2.490

Året 2009

Dagblade i god form trods fortsat lavkonjunktur

Koncernens dagblade stod stærkt i 2009 – alle med overskud trods betydelige omsætningstab på visse annoncemarkeder som følge af lavkonjunkturen. I løbet af året er dagbladenes indtjening forbedret gennem høj omkostningsbevidsthed og en ændret bladsalgsstrategi, der blandt andet indebærer en væsentlig reduktion af rabatter.

Ved udgangen af 2009 udgiver JP/Politikens Hus landets to største morgenaviser og den største formiddagsavis. Morgenavisen Jyllands-Posten fastholdt gennem året positionen som landets største morgenavis, ligesom Politiken i 2009 var landets næststørste morgenavis målt på både hverdags- og søndagsoplag. Ekstra Bladet fastholdt ligeledes positionen som landets største formiddagsavis.

Avisernes digitale omsætning er steget, ligesom antallet af besøg og sidevisninger på dagbladenes digitale og mobile udgivelser er i fortsat vækst. Førende placeringer fra tidligere år er fastholdt. Ved udgangen af 2009 var ekstrabladet.dk fortsat den største medieejede digitale udgivelse i Danmark målt på besøg. Betydelige investeringer i koncernens digitale aktiviteter, herunder også i web-tv og det mobile område, er en væsentlig årsag til, at JP/Politikens Hus dagligt kommer i kontakt med stadigt flere danskere.

Læsertal, 2. og 3. kvartal 2009  
HverdageSøndage
Morgenaviser
Jyllands-Posten461.000632.000
Politiken416.000536.000
Berlingske Tidende322.000400.000
Dagbladet Børsen 219.000-
Kristeligt Dagblad116.000-
Information 113.000-
Formiddagsaviser
Ekstra Bladet 400.000443.000
B.T. 364.000448.000
Kilde: Index Danmark/Gallup 2. + 3. kvartal 2009.
Kontrollerede halvårstal, 1. halvår 2009   
Oplag hverdageOplag søndage
Morgenaviser
Jyllands-Posten119.583160.810
Politiken108.430 140.008
Berlingske Tidende102.571125.396
Dagbladet Børsen 72.885-
Kristeligt Dagblad 26.160-
Information22.312-
Formiddagsaviser
Ekstra Bladet 83.899 113.203
B.T. 74.794108.142
Kilde: Dansk Oplagskontrol.
Besøg på nettet, december 2009 BesøgUdgiverliste nr.
Microsoft Danmark ApS 117.261.1611
JP/Politikens Hus53.583.6812
Berlingske Media26.808.388 3
TV2 Interaktiv 23.106.7024
DR20.655.335 5
Eniro Danmark A/S18.692.8756
Kilde: Foreningen af Danske Interaktive Medier (FDIM).
Besøg på mobilen, januar 2010 BesøgUdgiverliste nr.
TDC A/S900.089 1
JP/Politikens Hus 742.3812
TV2 NET265.5803
Berlingske Media 238.855 4
DR 152.548 5
Bold.dk127.5046

Forbedret omsætning og indtjening i lokale ugeaviser

Efter et par år med vækst gennem opkøb af en lang række nye lokale ugeaviser i Danmark og Sverige, har opmærksomheden i 2009 været rettet mod optimering og integration af alle aktiviteter i én fælles virksomhed. Den samlede omsætning er steget med 6 pct. i forhold til året før, ligesom virksomhedens indtjening og resultater er forbedret på trods af lavkonjunktur og omkostninger til gennemførte rationaliseringer af driften.

Udvidet brug af mobil journalistik og web-tv i formidlingen af lokale nyheder har øget antallet af besøgende på lokalavisernes digitale udgivelser. Effekten og potentialet i den lokale dækning på nettet sås særligt i forbindelse med kommunalvalget.

Resultatet før skat blev 11,4 mio. kroner, hvilket er en fordobling i forhold til 2008. Resultatet er tilfredsstillende i lyset af lavkonjunkturen, men indfrier ikke de overordnede forventninger til forretningen. Der er i løbet af 2009 foretaget en række større strukturtilpasninger af virksomheden, og den fulde effekt heraf opnås først i 2010. Ved udgangen af 2009 udgav Politikens Lokalaviser 65 lokale ugeaviser med et gennemsnitligt oplag på godt 1,8 mio. eksemplarer om ugen i Danmark og Sverige.

Stærkt strategisk partnerskab på trafikavismarkedet

Partnerskabet med Metrokoncernen på gratisavismarkedet har været et stærkt aktiv for JP/Politikens Hus i 2009. Både metroXpress og 24timer har fastholdt markedspositionerne, selvom presset på trafikavismarkedet er fortsat gennem hele 2009. Partnerskabet med MetroXpress Danmark sikrer JP/Politikens Hus medejerskab af de to trafikaviser, som koncernen tror på i et langsigtet forretningsmæssigt perspektiv. JP/Politikens Hus ejer 24,5 pct. af det fælles udgiverselskab, Metro International ejer 51 pct. og A-pressen ejer 24,5 pct.

Læsertal, 2. og 3. kvartal 2009 Hverdage
metroXpress 467.000
24timer 352.000
Urban 348.000
Kilde: Index Danmark/Gallup 2. + 3. kvartal 2009.

Styrket markedsposition til forlagene

JP/Politikens Forlagshus, som består af Politikens Forlag, Jyllands-Postens Forlag, Ekstra Bladets Forlag og Forlaget Olivia, har gennem 2009 opnået en styrket position i markedet. Dette skyldes særligt tre forhold: en stærkere prioriteret udgivelseslinje, tilkomst af nye skønlitterære forfattere, samt et succesfuldt salg af forfattere til internationale bogmarkeder i Europa, USA og Asien. Endvidere har købet af 15 pct. af SAXO.com sikret JP/Politikens Hus et partnerskab med den førende internetboghandel i Danmark. Årets resultat før skat er et overskud på 4,5 mio. kroner, hvilket er en forbedring i forhold til året før, trods en omsætningstilbagegang på 7 pct. Sammenholdt med den generelle udvikling på bogmarkedet er årets resultat tilfredsstillende.

Rationalisering af koncernens trykkeristruktur er gennemført

Fortsatte oplagsfald på dagbladene og trafik- og gratisaviserne bidrog også i 2009 til at fastholde en stigende overkapacitet i trykmarkedet. Hermed blev der mulighed for at videreføre rationaliseringsplanen for koncernens trykkeristruktur, som blev indledt i slutningen 2008 med beslutningen om at udtræde af ejerskabet af Trykkompagniet. Som led i rationaliseringsplanerne blev Jyllands-Posten Tryk afviklet i andet halvår 2009. Koncernen ejer herefter ét moderne trykkeri, Erritsø Tryk, og har gennem året investeret i udbygning af dette. Samlet har rationaliseringen af trykkapaciteten en negativ påvirkning på regnskabet for 2009 på godt 25 mio. kroner.

Effektivisering af distributionen

I løbet af året er der gennemført betydelige rationaliseringer i koncernens delejede distributionsselskaber: omkostningsniveauer er reduceret, rutenet er omlagt – alle væsentlige bidrag til en mere effektiv distribution end tilfældet var i 2007 og 2008. I takt hermed er kvaliteten i distributionen endvidere øget.

Både i Dansk Avis Omdeling og i Bladkompagniet er større rationaliseringsprogrammer iværksat med henblik på at effektivisere distributionen yderligere. Herunder er der indgået samarbejde med Distributionskompagniet om løssalgsdistribution i udvalgte områder, ligesom opgaver er flyttet selskaberne imellem.

Forventninger til 2010

Lavkonjunkturen forventes at fortsætte i 2010, men skønnes ikke at få væsentlig indflydelse på koncernens samlede omsætning. Der forventes et forbedret resultat for samtlige koncernens aktiviteter, da en række rationaliseringer først får fuld effekt i 2010.

Opmærksomheden rettes i 2010 mod

  • fortsat udvikling og styrkelse af dagbladenes førende placeringer på både papir, net og mobil, herunder gennem øget brug af web-tv og nye teknologier og medier,
  • fastholdelse og udbygning af markedsposition og indtjening på det lokale ugeavismarked i Danmark og Sverige gennem fuld udnyttelse af rationaliseringsgevinster og øget satsning på digital formidling,
  • fastholdelse af positionen på trafikavismarkedet gennem delejerskabet af udgiverselskabet MetroXpress Danmark,
  • forbedret indtjening og markedsposition i bogforlagene,
  • yderligere effektiviseringer af distributionsstrukturer, samt
  • indgåelse af partnerskaber og tættere samarbejder med førende virksomheder i markeder, der ligger i naturlig forlængelse af eksisterende forretningsområder.

Koncernøkonomidirektør Henrik Schjerbeck indtræder dags dato i selskabets direktion.

Direktionen består herefter af:

Lars Henrik Munch (adm. direktør)
Jens Bruun
Torsten Bjerre Rasmussen
Henrik Schjerbeck

Om koncernen
JP/Politikens Hus er én af Danmarks førende medievirksomheder. Omdrejningspunktet for koncernen er publicistisk kvalitet, kreativitet, samt sund forretningsmæssig udvikling.

Koncernens forretningsområder omfatter dagblade, gratisaviser, lokal- og gratisugeaviser i Danmark og Sydsverige, forlagsaktivitet, digitale aktiviteter og portaler, nyhedstjenester samt tryk- og distributionsvirksomhed i tilknytning til hovedaktiviteterne.