Foto: Ernst van Norde

JP/Politikens Hus offentliggør CSR-rapport med fokus på ansvarlighed og transparens

Med en ny, ambitiøs CSR-rapport sætter JP/Politikens Hus øget fokus på ansvarlighed og transparens. Rapporten beskriver detaljeret, hvordan koncernens medier løfter et betydeligt samfundsansvar, ligesom den indeholder en grundig gennemgang af virksomhedens klima- og miljøbelastning og en belysning af centrale parametre for ledelses- og medarbejderudvikling.

Rapporten redegør samtidig for, hvordan koncernens medier helt konkret tager ansvar for det indhold, de publicerer, og hvordan de garanterer høj kvalitet og transparens i deres annonceprodukter igennem ’Kvalitetsløftet’.

Af rapporten fremgår det blandt andet, at distributionen af koncernens trykte aviser i stigende grad foregår med elkøretøjer. Der blev i 2018 indsat yderligere 150 elscootere og elcykler, hvilket betyder, at 50 pct. af distributionen nu foregår på eldrevne køretøjer. I 2015 var andelen blot 30 pct. Målsætningen er, at 75 pct. af den samlede omdeling af koncernens aviser i 2020 sker på eldrevne køretøjer.

Det fremgår ligeledes, at koncernen de seneste år har reduceret mængden af affald betragteligt. Hvor koncernen i 2016 producerede 111 kilo brændbart affald pr. medarbejder, var mængden i 2018 faldet til 58 kilo. Næsten en halvering.

2018 var også året, hvor koncernens samlede klimabelastning for første gang blev opgjort. Målingen viser, at koncernens samlede CO2-aftryk er 4.679 tons, målt som kategori 1 og 2 ifølge CHG-protokollen. Det svarer til 2,2 tons pr. medarbejder. Til sammenligning bruger en gennemsnitsdansker 15-19 tons CO2 om året. Koncernens klare målsætning er at reducere klimabelastningen, og i forlængelse af dette års CSR-rapport vil der blive opstillet konkrete målsætninger for nedbringelsen.

Når det gælder ledelses- og medarbejderudvikling, er der især sket fremskridt for andelen af kvinder i ledelsen, som i 2018 udgjorde 35 pct. mod 28 pct. i 2008. Målsætningen er, at mindst 40 pct. af ledelsen af udgøres kvinder.

Rapporten viser også en fortsat indsnævring af lønforskellene mellem kvinder og mænd blandt de journalistiske medarbejdere og HK-ansatte, ligesom de seneste statistikker viser et faldende sygefravær og et fravær, der ligger lavere end arbejdsmarkedet generelt.

Udover at bidrage med oplysning til borgerne igennem koncernens medier, finansierer JP/Politikens Hus også et omfattende undervisningstilbud til landets skoler, herunder den årlige Mediekonkurrence til landets grundskoler. Koncernen bruger årligt godt 2 mio. kr. på mediekonkurrencen.

”Det er stort beløb, men det er vigtigt for os, at de unge allerede i grundskolen bliver bevidste om vigtigheden af journalistik”, siger adm. direktør i JP/Politikens Hus, Stig Kirk Ørskov.

Han peger i CSR-rapporten på, at det er vigtigere end nogensinde at oplyse borgerne om, hvordan ansvarlige journalistiske medier bidrager til et oplyst demokrati.

”Det er et uomgængeligt krav, at indholdet i vores medier hviler på fakta. Vi søger den bedst opnåelige version af sandheden. Herved adskiller vi os fundamentalt fra de sociale medier, som villigt distribuerer løgne og misinformation uden på forhånd at tjekke sandhedsværdien”.

CSR-rapporten er tilgængelig på koncernens hjemmeside og udkommer samtidig en trykt version, der kan rekvireres ved henvendelse til koncernens direktionssekretariat på: direktionssekretariatet@jppol.dk.

Rapporten kan hentes her: JP/Politikens Hus' CSR-rapport 2018