Foto: Emma Sejersen

JP/Politikens Hus offentliggør bæredygtighedsrapport med fokus på klima, trivsel og diversitet

JP/Politikens Hus nedbragte i 2020 koncernens klimaftryk med yderligere 20 pct. Samtidig nåede andelen af kvindelige ledere op på 37 pct. mod 32 pct. i 2014. Dermed er koncernen tæt på målsætningen om en kvindeandel på mindst 40 pct. En målsætning, som allerede ved indgangen til 2020 blev opnået for koncernens kommercielle topledelse, hvor andelen af kvinder nu er 42 pct.

Tallene fremgår af den netop offentliggjorte bæredygtighedsrapport for JP/Politikens Hus for 2020, som også viser fremgang i medarbejdertilfredsheden. Den såkaldte engagementsscore, som måles på en skala fra 1 til 5, steg således fra 4,19 til 4,24.

JP/Politikens Hus betragter oplysning gennem udgivelse af frie medier som sit absolut vigtigste bidrag til samfundet. Men udover at bidrage til samfundet med oplysning ønsker vi at være en ordentlig virksomhed, der tager ansvar for, at vi ikke belaster klima og miljø unødigt. Samtidig prioriterer vi medarbejdernes trivsel og udvikling og arbejder fokuseret på at skabe øget medarbejderdiversitet”, siger adm. direktør i JP/Politikens Hus, Stig Kirk Ørskov.

Reduktionen i klimaaftrykket skyldes blandt andet et lavere papirforbrug som efter koncernens frasalg af en række ugeaviser i Nordsjælland og i Sverige. Udledningen fra koncernens forbrug af papir er faldet med 45 pct. fra 2018 til 2020. Derudover var der i 2020 færre flyrejser pga. covid-19 samt mindre udledning fra koncernens brug af datacentre, hvor der er sket et skift til cloudtjenester, der er langt mindre energikrævende end servere.

Distributionsaktiviteter er koncernens største udledningskilde og står for 42 pct. af den samlede udledning. Derfor har koncernen en klar ambition om at sætte fart på den grønne omstilling i distributionen blandt andet ved at øge andelen af eldrevne køretøjer. I 2020 var 84 pct. af distributionsselskabernes egne køretøjer eldrevne mod blot 40 pct. i 2017.

I bestræbelserne på at mindske vores klimaaftryk er vores absolutte hovedprioritet at nedbringe aftrykket fra vores distributionsaktiviteter. I takt med at teknologien og forsyningen af vedvarende energi forbedres, vil vi over tid bl.a. gå efter en langt større elektrificering af hele distributionskæden, siger COO i JP/Politikens Hus, Dorthe Bjerregaard-Knudsen, der har ansvaret for koncernens distributionsaktiviteter.

JP/Politikens Hus har en målsætning om, at al strømforbrug skal dækkes af el fra vedvarende energikilder. Koncernen benytter aktuelt de såkaldte oprindelsescertifikater. I lyset af debatten om certifikaternes additionalitet vil alternativer, der har garanteret additionalitet, løbende blive vurderet og undersøgt.

Med bistand fra rådgivningsvirksomheden ’The Footprint Firm’, som har speciale inden for bæredygtighed, intensiverede koncernen igennem 2020 bæredygtighedsarbejdet og igangsatte evalueringen af både strategi og målsætninger. Herunder overvejes det nu, om det er hensigtsmæssigt med en målsætning om klimaneutralitet med hjælp fra FN-certificerede CO2-reducerende projekter. Derfor er der heller ikke godskrevet for den eliminering, der ellers er indkøbt for i 2020.

I forlængelse af debatten om den reelle effekt af disse klimakompensationsordninger overvejes det, om koncernen fremover skal benytte sig af videnskabeligt baseret nedbringelsesmålsætninger via ’The Science-based Targets Initiative’ (SBTi) – en international anerkendt klimainstans, der hjælper virksomheder med klart at definere og specificere, hvor meget og hvor hurtigt drivhusgasemissioner skal reduceres for at leve op til Parisaftalen.

2020 var også året, hvor MeToo debatten for alvor ramte Danmark herunder ikke mindst mediebranchen. Det stod hurtigt klart, at det var på høje tid. Mange af mediebranchens medarbejdere, herunder medarbejdere i JP/Politikens Hus, har oplevet seksuelle krænkelser. Koncernen har derfor igangsat et målrettet kulturforandringsarbejde for at forhindre krænkelser af enhver art. Samtidig understregede debatten i forbindelse med bevægelsen ’Black Lives Matter’, at der også for JP/Politikens Hus er behov for øget fokus på diversitet og inklusion. Koncernen har en målsætning om, at medarbejdersammensætningen skal afspejle samfundet, og der arbejdes derfor på at igangsætte initiativer, som skal øge medarbejderdiversiteten.

ESG hoved- og nøgletalsoversigtEnhed202020192018
KlimaCO2, scope 1tons9269931.203
CO2, scope 2*tons5398633.497
CO2, scope 3*tons13.23516.60516.206
Samlet CO2-udledningtons14.70018.46120.906
MiljøElforbrugMWh8.4927.9327.953
Andel kompenseret med REC-certifikaterpct.93862
Papirforbrugtons11.68518.24620.242
Brændbart affaldtons150141155
Andel af affald, der genanvendespct.908484
Andel af egne køretøjer i distributionen, der er eldrevnepct.846550
SocialMedarbejderengagementud af 54,244,19-
Antal elever og praktikanterpct. af FTE4,724,424,22
Kønsdiversitet i koncernenpct.393939
Kønsdiversitet blandt lederepct.373535
Sygefraværpct.-3,22,7
StyringKønsdiversitet i bestyrelsenpct. kvinder16,716,716,7
Skattebetalingmio. dkk65,384,738,3
* Inklusive godskrivning for REC-certifikater samt godskrivning for genanvendelse.

Bæredygtighedsrapporten kan læses her: JP/Politikens Hus' bæredygtighedsrapport 2020

Rapporten udkommer samtidig i en trykt version, der kan rekvireres ved henvendelse til Direktionssekretariatet på direktionssekretariatet@jppol.dk.