Foto: Joachim Ladefoged, Jyllands-Posten

JP/Politikens Hus lancerer ny samlet rapportering for publicisme, økonomi og ESG

For at sikre sammenhæng i rapporteringen af den publicistiske og økonomiske udvikling samt udviklingen i koncernens ESG-arbejde, herunder indsatsen for at nedbringe miljø og klimabelastningen samt øge diversiteten og trivslen blandt medarbejderne, har JP/Politikens Hus med virkning for året 2022 samlet rapporteringen af de tre områder i én, sammenhængende koncernrapport.

Regnskabsmeddelelse og bæredygtighedsrapport blev tidligere offentliggjort særskilt, men er nu integreret og suppleret med en status for de publicistiske aktiviteter, som udtrykker det grundlæggende formål med JP/Politikens Hus.

Et dramatisk år, hvor behovet for uafhængig journalistik var større end nogensinde
Efter to år, hvor JP/Politikens Hus lykkedes godt med at navigere i coronapandemien, var forventningerne høje ved indgangen til 2022 med udsigt til et år uden restriktioner og med en stærk samfundsøkonomisk udvikling. Men allerede 24. februar ændrede billedet sig dramatisk, da Rusland invaderede Ukraine. Vore mediers publicistiske reaktion var hurtig og markant. Fra første dag dækkede de krigen med alle tilgængelige kræfter. Medierne i JP/Politikens Hus hører blandt dem, der har haft flest journalister og fotografer udsendt til Ukraine. I alt 20 redaktionelle medarbejdere har rapporteret fra Ukraine i 2022. Dertil kommer en fantastisk indsats fra redaktionerne i København og Aarhus.

Invasionen af Ukraine er en alvorlig påmindelse om, at vi ikke kan tage demokrati og ytringsfrihed for givet. Derfor var det også et helt særligt øjeblik i Husets historie, da Politiken og Jyllands-Posten markerede 4. maj ved at lade Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, tale direkte til danskerne i en livetransmitteret tale, der blev vist for et stort publikum på Rådhuspladsen i København og på Bispetorv i Aarhus. Dertil har koncernen, de enkelte forretninger og mange af Husets medarbejdere støttet vores publicistiske kolleger i Ukraine såvel økonomisk som med personlig indsats og engagement.

Under folketingsvalgkampen i oktober leverede Husets medier ligeledes en massiv indsats for at bringe netop dét, vi er her for: oplysning til borgerne – baseret på uafhængig journalistik. Dækningen af Ukraine-krigen og folketingsvalget medvirkede til rekordhøjt trafikniveau på vore nyhedsmedier. Igen i 2022 var Husets nyhedsmedier landets mest læste og besøgte. Husets medier havde i 2022 flere sidevisninger end nogensinde før, og Ekstra Bladet cementerede positionen som Danmarks førende digitale nyhedsmedie.

I 2022 tog brugernes efterspørgsel efter lyd samtidig et nyt spring frem. På tværs af vore nyhedsmedier udgiver vi 39 podcasttitler, og i 2022 blev de samlet downloadet mere end 22 mio. gange.

Erhvervsmedierne – Watch Medier, Finans og MarketWire – fortsatte væksten i 2022. Fremgangen i 2022 betød, at koncernen nu har den største koncentration af erhvervsjournalister i Danmark med omkring 135 redaktionelle medarbejdere. Samtidig fortsatte Watch Medier den internationale ekspansion. Der er nu fem nichemedier i Norge og to i Tyskland. Samlet har JP/Politikens Erhvervsmedier nu cirka 25 redaktionelle medarbejdere på erhvervsmedier uden for Danmark.

JP/Politikens Forlag konsoliderede i 2022 positionen som et af Skandinaviens førende forlag med markante udgivelser i Danmark, Norge og Sverige, og Saxo satte ekstra tryk på udbygningen af bogstreamingforretningen med en vellykket overtagelse af Chapter.

Omsætningsrekord efter vækst på 14 pct.
Med en fremgang på 14 pct. til 3.780 mio. kr. nåede JP/Politikens Hus i 2022 den hidtil højeste omsætning i selskabets historie. Fremgangen skyldes en fortsat betydelig vækst i det digitale indholdssalg på 14 pct. – med vækst for alle vore medier – Ekstra Bladet, Jyllands-Posten, Politiken og JP/Politikens Erhvervsmedier. Samtidig voksede det digitale annoncesalg med 9 pct. – med særlig stor fremgang for JP/Politikens Erhvervsmedier og Ekstra Bladet. Derudover påvirkedes omsætningen positivt af, at JP/ Politikens Hus ved indgangen til 2022 blev majoritetsejer i Danmarks førende distributionsvirksomhed.

Efter en periode med stabilitet under coronapandemien gik indholdssalget på print tilbage i 2022 – blandt andet som følge af det rekordstore fald i forbrugertilliden i forlængelse af den russiske invasion i Ukraine og det gevaldige inflationshop i foråret 2022. Den markante økonomiske usikkerhed reducerede købelysten blandt forbrugerne, hvilket også påvirkede salget af bøger hos JP/Politikens Forlag og Saxo negativt. Tilsvarende blev DAO ramt af tilbagegangen i e-handlen og de deraf følgende lavere pakkemængder. Samlet betød det, at omsætningen – trods fremgang – ikke indfriede den oprindelige forventning om en omsætning på over 4 mia. kr. i 2022.

Da omkostningerne i 2022 samtidig var påvirket af en stor oprustning på medarbejdersiden ved indgangen til året og et højt investeringsniveau i nye initiativer, herunder den fortsatte ekspansion af Watch Medier og Monitormedier samt JP Lokal, medførte det, at JP/Politikens Hus i 2022 realiserede et underskud på den primære drift (EBIT) på 4 mio. kr. mod et overskud på 257 mio. kr. i 2021. På EBITDA-niveau er resultatet 111 mio. kr. mod 326 mio. kr. året før.

I 2022 påvirker særlige poster resultatet negativt med 40 mio. kr. som følge af omkostninger til tilpasninger og omorganiseringer, mens resultatet for 2021 var positivt påvirket af særlige poster med 94 mio. kr. Forventningen til 2022 var et resultat på niveau med 2021, fraregnet særlige poster. Resultatet for 2022 er således omkring 100 mio. kr. lavere end forventet, når der reguleres for særlige poster.

Afkastet fra koncernens finansielle beredskab er også markant påvirket af den geopolitiske situation og den negative udvikling på de finansielle markeder, hvilket medfører et negativt finansielt afkast på 166 mio. kr. mod et positivt afkast i 2021 på 126 mio. kr.

Hovedtal20182019202020212022
Omsætning, mio. kr.2.7612.9712.9983.3163.780
Driftsresultat (EBITDA), mio. kr.262282193326111
Primært resultat (EBIT), mio. kr.226208242257-4
Finansielt afkast, mio. kr.-4314842126-166
Finansielt afkast, pct.-2,91,02,77,4-10,4
Antal medarbejdere2.1352.2202.1402.3352.998
CO2-udledning, ton28.75725.97121.82621.96820.348
Andel kvinder i bestyrelsen, pct.2022222733
Andel kvinder i komm. ledelse, pct.2638425058


Fortsat højt investeringsniveau
Selve formålet med JP/Politikens Hus er at bedrive publicisme i form af frie, uafhængige medier og forlag. Forudsætningen for publicistisk uafhængighed er en sund økonomi, og derfor blev der i 2022 gennemført omkostningstilpasninger med henblik på en genopretning af den utilfredsstillende resultatudvikling.

Der forventes i 2023 en vækst i omsætningen på 6-7 pct., særligt båret af fremgang i det digitale salg. Trods det utilfredsstillende resultat i 2022 fastholder JP/Politikens Hus igen i 2023 et højt investeringsniveau for nye initiativer, og der forventes derfor et forholdsvis beskedent resultat af primær drift på 125-135 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 3 pct. i 2023. Fraregnet særlige poster svarer resultatforventningen til en forbedring på omkring 100 mio. kr. i forhold til 2022-resultatet.

Tilslutning til SBTi og faldende udledning
JP/Politikens Hus’ samlede CO2-udledninger faldt med 7 pct. til 20.348 ton efter godskrivninger i 2022. Over perioden 2018-22 er udledningen, målt efter Green House Gas-protokollen, mindsket med 29 pct.

Ved indgangen til 2023 tilsluttede JP/Politikens Hus sig den anerkendte klimamåleinstans Science-Based Target initiative (SBTi) for at sikre, at vi får formuleret de rigtige og tilstrækkeligt ambitiøse målsætninger for vores arbejde med at nedbringe klimabelastningen. JP/Politikens Hus har dermed forpligtet sig til at fastlægge konkrete klimamål, der sikrer, at CO2-udledningen nedbringes i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger.

Fortsat højt medarbejderengagement og fremgang i andelen af kvindelige ledere
Trivsel var i 2022 et centralt fokusområde i vores virksomheder, og derfor er det tilfredsstillende, at årets medarbejdertrivselsundersøgelse igen viste en høj engagementsscore, der tilmed ligger over det eksterne benchmark.

I 2022 fortsatte det målrettede arbejde med at øge diversiteten i alle vores forretninger. Andelen af kvindelige ledere i koncernens medie- og bogaktiviteter steg fra 37 pct. i 2021 til 40 pct. i 2022 – og vi indfriede dermed vores 40-procents målsætning, som var sat for 2022.

I vores kommercielle topledelse, som indbefatter direktionen, er kvinderne – ligesom i 2021 – overrepræsenteret. 7 ud af 12 er kvinder, svarende til 58 pct.

Læs den samlede rapport her