Bladkompagniet

Bæredygtighedsrapport for JP/Politikens Hus viser yderligere CO2-reduktion

JP/Politikens Hus nedbragte i 2021 klimaftrykket med yderligere 10 pct. Det viser koncernens bæredygtighedsrapport for 2021. Dermed har JP/Politikens Hus nedbragt den samlede direkte og indirekte CO2-udledning med 41 pct. siden basisåret 2018, når godskrivninger indregnes i overensstemmelse med Greenhouse Gas-protokollen.

Reduktionen i klimaaftrykket skyldes blandt andet et øget fokus på genanvendelse af affald. Hele 92 pct. af koncernens affald blev genanvendt i 2021. Omlægning til cloudløsninger samt reduktion af papirforbruget bidrager ligeledes til en lavere CO2-udledning. Dertil kommer et skarpt fokus på at sikre grøn strøm til alle dele af forretningen, hvor der aktuelt arbejdes med køb af oprindelsescertifikater, de såkaldte REC’er. I lyset af debatten om manglende additionalitet ved REC’er undersøges samtidig alternativer, der kan garantere leverancen af grøn strøm til koncernens lokationer, produktion og distribution. Konkret undersøges det, om ’power purchasing agreements’ kunne være vejen frem.

Udover klima har bæredygtighedsrapporten fokus på diversitet og medarbejdernes trivsel, hvor det blandt andet fremgår, at den årlige medarbejderundersøgelse igen i 2021 viste fremgang i medarbejdertilfredsheden, målt på den såkaldte engagementsscore. Undersøgelsen viser også, at antallet af tilfælde af mobning og uønsket seksuel opmærksomhed er halveret i forhold til året før.

Når det gælder diversitet, viser bæredygtighedsrapporten, at vi som virksomhed stadig har et stort arbejde at gøre – ikke mindst når det gælder etnicitet. Samtidig er der fortsat en betydelig overvægt af mænd i såvel medarbejderstab som lederstillinger. Dog med undtagelse af koncernens kommercielle ledergruppe, der aktuelt udgøres af syv kvinder og fem mænd.

Ifølge administrerende direktør Stig Kirk Ørskov er bæredygtighedsrapporten et tydeligt udtryk for det ambitionsniveau, som JP/Politikens Hus arbejder med, når det gælder klima, trivsel og diversitet.

”Koncernens absolut vigtigste bidrag til samfundet er at udgive frie, uafhængige medier. Ikke mindst i konfliktfyldte tider som nu. Uafhængige medier sikrer, at magthaverne kontrolleres, at meninger mødes og brydes, og at alle dele af befolkningen har adgang til oplysning om udviklingen i samfundet. Men ud over at sikre redaktionel uafhængighed bærer vi også et bredere samfundsansvar. Vi ønsker at være en ordentlig virksomhed, der prioriterer medarbejdernes sundhed, trivsel og udvikling. Og en virksomhed, som tager ansvar for, at vi ikke belaster klima og miljø unødigt. Vi tror på, at grøn omstilling og øget diversitet skaber en stærkere og langt mere konkurrencedygtig virksomhed, og vi er overbeviste om, at det skaber en mere attraktiv arbejdsplads”, siger Stig Kirk Ørskov.

Af bæredygtighedsrapporten fremgår det, at JP/Politikens Hus i år forventer at tilslutte sig det videnskabeligt baserede initiativ ’The Science Based Targets initiative’ (SBTi) – en international klimainstans, der hjælper virksomheder med klart at definere og specificere, hvor meget og hvor hurtigt de skal reducere drivhusgasemissioner, hvis de skal leve op til Paris-klimaaftalen fra 2015. SBTi bliver anvendt af flere end 2.000 virksomheder globalt, heriblandt medievirksomheder som BBC, The Economist og Mediahuis. Det kommende år vil der således blive arbejdet med formulering af nye og langsigtede mål for organisk nedbringelse af vores CO2-udledning uden brug af kompensation.

Distribution er den væsentligste kilde til CO2-udledning for JP/Politikens Hus. Derfor er det også her, der er størst fokus på at sikre den grønne omstilling. Blandt andet arbejdes der på at øge effektiviteten i omdelingen, så antallet af kørte kilometer reduceres, ligesom der arbejdes på at betjene en større del af distributionsnettet med eldrevne køretøjer. Allerede nu kører 87 pct. af egne køretøjer på el, ligesom øvrige grønne løsninger testes, og partnerskaber indenfor grøn omstilling på tværs af distributionsnettet afsøges.